• ഒരു മാതാവ് കൊടുത്ത ചില ഉപദേശങ്ങള്‍ ഇതാ…

  • BY IMAAM AN-NAWAWEE

  • ലൈംഗീകത പൊതു ചോദ്യങ്ങൾ

Today's Posts

പ്രണയ ലേഖനം….

ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചു ഞാനത് വായിച്ചു. ഒന്നല്ല ഒരുപാടൊരുപാട് തവണ. അദ്ദേഹത്തിനു അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പോയിക്കഴിഞ്ഞു എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കല്‍ എന്റെ കയ്യില്‍ ഈ കടലാസ് കിട്ടും എന്ന്. നേരില്‍ പറയാന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു തോന്നിക്കാണില്ല. എന്റെ മനസ്സ് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു കാണണം.

Read More »